16864 – Hino Dolphin18225 – Hino FC18352 – Hino 17518398 – Hino FD18467 – Hino FG18480 – Hino Hino